Obchodní podmínky centra Mama&Me

Mama&Me Pardubice

Sídlo: Lípová 230, 411 56, Bohušovice nad Ohří
IČO: 46768840
Provozovna: třída Míru 68, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí
Odpovědná osoba: MUDr. Jiří Kožíšek
Pověřené osoby: Markéta Kožíšková

1. Vstup do Mama&Me je možný jen na základě zaplacení vstupného dle platného ceníku nebo po předložení permanentní vstupenky pokud se klient s lektorem nedohodnou jinak.

2. Osobám mladším než 15 let je vstup do Mama&Me povolen pouze v doprovodu jednoho z rodičů nebo jiného zákonného zástupce. Výjimkou jsou pouze kroužky a aktivity pro děti, které jsou uvedeny v rozvrhu Mama&Me (např.: hlídání dětí).

3. V celém prostoru Mama&Me je přísný zákaz kouření, používání otevřeného ohně a požívání alkoholických nápojů. Povoleny jsou pouze nealkoholické nápoje v plastových obalech. Osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek je vstup do prostor Mama&Me zakázán.

4. Návštěvník přítomný v Mama&Me neruší ostatní při cvičení, je slušný a ohleduplný vůči všem ostatním přítomným klientům.

5. Klienti jsou zodpovědní za dodržování pořádku v celém prostoru Mama&Me, za ochranu majetku a za škody vzniklé porušením provozního řádu. Veškeré zjištěné závady, havárie, popř. zranění, jsou povinni neprodleně hlásit lektorovi, aby byl sepsán zápis o události pro případ dalšího řešení (pojištění apod.). Na zpětně nahlášené události nebude brán zřetel.

6. Jakékoliv úpravy a přesouvání věcí a vybavení Mama&Me je zakázáno. Po ukončení cvičení jsou klienti povinni vrátit pomůcky na určené místo.

7. Provozovatel neodpovídá za škodu na věcech klientů, přinesených do prostor Mama&Me.

Pravidelné lekce

1. Ukázková hodina se koná vždy v prvním (popř: druhém) týdnu v září. V případě zájmu o celý kurz se tato hodina započítává do ceny kurzovného. V případě nezájmu o celý kurz je tato první ukázková hodina zpoplatněna dle ceníku uvedného na webových stránkách: www.mamame.cz.

V průběhu roku je možné se přijít podívat na ukázkovou hodinu pouze v případě, že je v dané lekci volné místo. Podmínky jsou stejné jako při první ukázkové hodině, jak je uvedeno výše.

2. Minimální počet klientů na skupinové lekci jsou dva. V případě, že tento počet není naplněn je lekce zrušena, nedohodnou-li se klienti s lektorem jinak.

3. Pokud klient zruší rezervaci lekce později než 24 hodiny před jejím konáním nebo se na rezervované lekce nezúčastní, je povinen vždy lekci uhradit v plné výši bez ohledu na důvod zrušení.

4. Platnost zakoupené permanentky je 12 týdnů od data vystavení.

5. Peníze z nevyužitých permanentních vstupenek nebudou klientům vráceny. Pokud klient nemůže vyčerpat permanentní vstupenku ze zdravotních důvodů (nutné doložit potvrzením od lékaře), může mu být po domluvě s jednou z lektorek platnost prodloužena nebo lze uvedenou zbylou hodnotu využít na jiných aktivitách dle rozvrhu Mama&Me. Tyto případy budou řešeny individuálně.

6. Peníze z nevyužitého pololetní kurzovného za kroužky nebudou klientům vráceny (vyjma vládních opatření z důvodu pandemie Covid 19, která zakazují volnočasové aktivity). Tyto případy budou řešeny individuálně.

7. Přihlášení na pravidelné lekce a předporodní kurz je závazné. Po zaplacení kurzovného je poplatek nevratný (výjimkou jsou pouze výše uvedené důvody).

Pravidla chování v Mama&Me pří cvičebních lekcích:

1. Klienti užívají prostory Mama&Me pouze k účelům, ke kterým jsou určeny a dodržují v těchto prostorách všechny zásady bezpečnosti, hygieny a požární ochrany.

2. Všichni klienti jsou povinni dbát pokynů a nařízení pracovníků Mama&Me a jsou také povinni respektovat a dodržovat veškeré pokyny a nařízení vyvěšená v prostorách Mama&Me.

3. Při cvičení rodičů s dětmi dbají rodiče pokynů lektora a plně zodpovídají za své dítě.

První pomoc a hygiena provozu

1. Pro potřeby první pomoci je v prostorách Mama&Me lékárnička. Ta je vybavena dle platných předpisů a v souladu s poskytovanými službami.

2. Provozovatel Mama&Me odpovídá za to, že v pravidelných intervalech jsou prováděny úklidové a dezinfekční práce.

Závěrečná ustanovení

1. V případě porušení provozního řádu a všeobecných obchodních podmínek bude klientovi zamezen vstup do zařízení bez nároku na vložené prostředky.

2. Tento interní předpis nabývá platnosti dnem schválení.

3. Při změně podmínek provozu, či změně způsobu užívání bude schválen dodatek interního předpisu.

4. Poplatek za užívání služeb Mama&Me je stanoven provozovatelem a zaplacením klient s cenou souhlasí. Každý klient Mama&Me je povinen dodržovat tento interní předpis.

V Pardubicích dne 1. 9. 2020 Mama&Me Pardubice, třída Míru 68, 53002 Pardubice.